WÓJT  GMINY  JANÓW
OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY


Stanowisko:     referent  w  Urzędzie  Gminy  w  Janowie,  ul.  Parkowa  3
-  1/2 etatu

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe: kierunek – finanse lub ekonomia
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku z uwzględnieniem pracy przy komputerze
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) nieposzlakowana opinia
6) wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, systemie ubezpieczeń społecznych, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
7) znajomość księgowości budżetowej
8) znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych w zakresie księgowości

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub poza nią na pokrewnym stanowisku
2) znajomość zasad rozliczania środków pochodzących z funduszy strukturalnych
3) umiejętność pracy w zespole
4) systematyczność
5) komunikatywność
6) rzetelność
7) wiedza z zakresu ustawy o samorządzie gminnym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kompletowanie dokumentów księgowych zgodnie z operacjami dziennymi łącznie z podpisem pod względem formalno-rachunkowym
2) dekretowanie dokumentów księgowych
3) prowadzenie na bieżąco ewidencji księgowej, ewidencji wydatków oraz ewidencji wydatków strukturalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zabezpieczanie danych za pomocą wydruków komputerowych
4) sporządzanie poleceń przelewów dotyczących wydatków
5) prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
6) sporządzanie sprawozdań gminy nałożonych ustawą o statystyce publicznej i innymi przepisami prawa
7) uzgadnianie i weryfikacja wspólnie ze skarbnikiem sald kont syntetycznych i analitycznych
8) przygotowywanie rachunków do wypłaty gotówkowej i przekazywanie odpowiednim pracownikom
9) rozliczanie inwentaryzacji wspólnie ze skarbnikiem
10) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz sporządzanie w tym zakresie wymaganych sprawozdań
11) prowadzenie ewidencji i rozliczania gospodarki odpadami


Informuję, że w listopadzie bieżącego roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) był wyższy niż 6 %.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3) kwestionariusz osobowy
4) kserokopie  dyplomów  i  innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
5) kserokopie świadectw pracy
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
7) kserokopia dowodu osobistego
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku, uwzględniające również pracę przy komputerze.

Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składania kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów - pok. Nr 11, lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 stycznia 2012 r. do godz. 15.30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  – referent w Urzędzie Gminy w Janowie”.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Janowie w dniu 11 stycznia 2012 r.
    
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 72-16-017.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu lub rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Janowie, ul. Parkowa 3,  w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
                                                                             
                                                                                                                                                                                                                    Wójt                     
                                                                                                                                                                                                      /-/ Zbigniew Dziedzicki      

Janów, 28.12.2011 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2011-12-28

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2011-12-28

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2011-12-28