uchwała nr IV/28/07 rady gminy janów

z dnia 26 marca 2007r.
 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Janów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

 
 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 539 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94, poz. 651) Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

 

1. Uchwala się roczny „Program współpracy Gminy Janów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Bakun Stanisław

 
 
 
 
 
 
 
 
do uchwały nr IV/28/07
Rady Gminy Janów
z dnia 26 marca 2007r.
 

program współpracy gminy janów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

 
rozdział I
 
cele programu
 

Celem wprowadzenia „Programu współpracy Gminy Janów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 zwanego dalej Programem jest:

umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy, budowanie tkanki społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców Gminy;

uzupełnianie działań Gminy w zakresie nie obejętym przez struktury samorządowe;

zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Ilekroć w Programie mówi się o:

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.);

podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy;

Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Janów;

Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Janów.

 
ROZDZIAŁ II
przedmiot współpracy
 

Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

realizacja zadań Gminy określonych w ustawach;

tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;

określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

konsulotwanie aktów prawa lokalnego.

 
ROZDZIAŁ III
podmioty programu współpracy
 

Program dotyczy prowadzących działalność na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców (bez względu na siedzibę) podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 
ROZDZIAŁ IV
formy współpracy
 

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego. Współpraca może odbywać się, w szczególności w następujących formach:

zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działalności programowej samorządu;

użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

 
ROZDZIAŁ V
zlecania realizacji zadań publicznych
 

Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.

Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na:

dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub z funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów;

budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

działalność gospodarczą przedmiotów prowadzących działalnośćpożytku publicznego;

udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym.

W roku 2006 Gmina będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację między innymi następujących zadań:

organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych alkocholizmem;

edukację dzieci w wieku przedszkolnym;

prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej;

edukację dzieci i młodzieży mającą na celu poprawę ich bezpieczeństwa, w tym również podczas odpoczynku nad wodą;

edukację patriotyczną dzieci i młodzieży poprzez organizowanie uroczystych obchodów świąt narodowych;

edukację ekologiczną dzieci i młodzieży m. in. poprzez wspieranie uczestnictwa młodzieży w kampanii „Sprzątanie Świata”;

edukację dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych;

organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, w szczególności takich jak: „Dni Janowa”, koncerty, wytępy artystyczne, konkursy, wystawy i konferencje;

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizację zawodów i rozrywek sportowych m.in. organizację „Półmaratonu Mlecznego Korycin - Janów - Korycin”, również z udziałem osób niepełnosprawnych;

działalność profilaktyczna na rzecz osób zagrożonych niepełnosprawnością;

działalność turystyczna, krajoznawcza i przyrodniczą;

kultywowanie lokalnej tradycji wykonywania tkanin dwuosnówowej.

 
RODZIAŁ VI
preferencyjne zasady najmu i użyczania lokali
 

1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o uzyskanie od Gminy na preferencyjnych zasadach prawa użytkowania lokalu lub obiektu komunalnego na potrzeby prowadzenia tej działalności.

Stosowanie do możliwości wynikających z zasobów będących w dyspozycji Gminy, Wójt podejmuje decyzję o zawarciu umowy najmu lub użyczenia lokalu lub obiektu z podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy.

 
ROZDZIAŁ VII
wspólne zespoły
 

Wójt może powoływać zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli prowadzących działalność pożytku publicznego, których celem działalności może być w szczególności:

diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;

tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;

opiniowanie aktów prawa miejscowego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2011-11-21

Data modyfikacji: 2011-11-21

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2011-11-21