Janów: BUDOWA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY JANÓW
Numer ogłoszenia: 104894 - 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Janów , ul. Parkowa 3, 16-130 Janów, woj. podlaskie, tel. 085 7216288, faks 085 7216095.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.janow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY JANÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa 152 kompletnych instalacji biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Janów w miejscowościach i działkach wskazanych przez Zamawiającego w dwóch etapach. ( I etapie - 29 oczyszczalni w II etapie - 123 oczyszczalni) średniej przepustowości dobowej dla 6 RLM (4 osoby) - 62 szt. średniej przepustowości dobowej dla 9 RLM (6 osób) 63 szt. średniej przepustowości dobowej dla 15 RLM (10 osób) 27 szt W skład instalacji wchodzi biologiczna oczyszczalnia ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnej, montażem studni chłonnej i przepompowni ścieków surowych oraz oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Do oczyszczalni ścieków zastosowano mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków o wydajności dobowej poniżej 4,5 m3/dobę. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do studni chłonnej. Całość procesów oczyszczania musi odbywać się w jednym zbiorniku. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót. W przypadku zmniejszenia zakresu robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość przyzagrodowych oczyszczalni ścieków Podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz dokumentacji technicznej i innych dokumentach związanych z przetargiem) nazwy własne, typy materiałów, urządzeń (pochodzenie, producent itp.) mają charakter jedynie pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w normach zharmonizowanych umieszczonych w specyfikacji technicznej Zamawiający żąda potwierdzenia udokumentowania jakości oczyszczalni w postaci kopii certyfikatu uzyskanego w jednostce notyfikowanej po badaniach nakazanych w odpowiedniej normie wraz z kopiami tych badań. Na tej podstawie producent wystawia Deklarację Zgodności oferowanego produktu z normą potwierdzonej tymi badaniami. W chwili obecnej ważny jest wykaz jednostek notyfikowanych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych. (Monitor Polski z 2011 r. nr 44 poz. 481) Uwaga jednostki te są notyfikowane zarówno dla Europejskich Aprobat Technicznych jak i certyfikatów do norm zharmonizowanych . Wykaz dotyczący wyłącznie jednostek notyfikowanych dot. certyfikacji normy PN EN 12566-3:2005+A 1:2009 jest umieszczony na stronie Komisji Europejskiej W przypadku dokumentów wydanych w języku obcym, obowiązkowe jest przedłożenie prócz kopi certyfikatu/atestu i wyników badań, również tłumaczeń w języku polskim, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie Deklaracji zgodności (wraz z kopiami certyfikatu/świadectwa/atestu głównego i kopii wyników badań zgodnych z normą odnoszących się do niżej wymienionych w normie badań aktualnych na dzień składania ofert. wodoszczelność; wytrzymałość konstrukcyjna; skuteczność oczyszczania; trwałość. Zamawiający żąda (w przypadku, gdy oferent nie jest producentem oczyszczalni) upoważnienia producenta do posługiwania się dokumentami zgodności wystawionymi przez producenta urządzeń. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dokładnie określony i opisany jest w: - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - dokumentacji projektowej - przedmiarze robót które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ Kolejność realizacji robót objętej zamówieniem przez Wykonawcę zostanie ustalona z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza dla każdej oczyszczalni), Konieczne jest stosowanie przewidzianych prawem odległości od budowli, urządzeń i granic działki. Przeprowadzenia rozruchu technicznego, przeprowadzenia niezbędnych prób i badań, indywidualnego przeszkolenia użytkowników oczyszczalni oraz przekazania instrukcji obsługi. (dostarczenie Zamawiającemu pokwitowania przeszkolenia i odbioru dokumentu przez użytkownika). WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. WYKONAWCA MUSI ZDOBYĆ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE. WYKONAWCA PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Wykonawcy) w następujących formach: a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BS Sokółka , Oddział Janów nr 10 8093 0000 0028 3982 2000 0010 z dopiskiem Wadium na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Janów. Wadium musi znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. 18.04.2012 roku do godz. 1100. b) gwarancjach bankowych- oryginał, c) gwarancjach ubezpieczeniowych- oryginał, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm)- oryginał. e) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - oryginał, 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 5. Za datę i godzinę wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie: 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy; c) gdy Zamawiający unieważni postępowanie, 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie na pisemny wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów i oświadczeń o których mowa w punkcie IX SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Metoda oceny powyższych warunków: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów i oświadczeń o których mowa w punkcie IX SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Metoda oceny powyższych warunków: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów i oświadczeń o których mowa w punkcie IX SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Metoda oceny powyższych warunków: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów i oświadczeń o których mowa w punkcie IX SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Metoda oceny powyższych warunków: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów i oświadczeń o których mowa w punkcie IX SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Metoda oceny powyższych warunków: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

·         inne dokumenty

Deklaracji zgodności proponowanych oczyszczalni ścieków (zgodnych z normą PN EN 12566-3+A1:2009) aktualnej na dzień składania ofert, kopii certyfikatu CE wraz z aktualnymi na dzień składania ofert raportami badań wykonanych przez notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium w zakresie: badań efektywności oczyszczania, wodoszczelności, wytrzymałości konstrukcyjnej, trwałości. W przypadku gdy certyfikaty lub raporty są opublikowane w innym języku niż język polski, wymagane jest tłumaczenie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Poprawnie wypełniony formularz oferty z podaną ceną za całość zadania, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2.Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium. 3.Poprawnie wypełnione kosztorysy ofertowe oddzielnie dla każdego etapu. 4.Zaparafowane warunki umowy. 4.Opis techniczny z rysunkami proponowanych oczyszczalni ścieków.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie: W przypadku zmiany stawki VAT przez władze ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót, W przypadku wystąpienia istotnych powodów uniemożliwiających zachowanie terminu - na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót, będących wynikiem zmian w stosunku do dokumentacji projektowej Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z cenami wynikającymi z kosztorysów ofertowych, W przypadku wystąpienia braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, W przypadku wystąpienia robót dodatkowych jeżeli w związku z tym konieczne będzie wydłużenie terminu wykonania umowy Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Janów ul Parkowa 3 16-130 Janów pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Janów ul Parkowa 3 16-130 Janów pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: UG Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2012-04-03

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2012-05-04

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2012-04-03