2019

1. Uchwała nr IV/23/19 z dnia 15.02.2019 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

2. Uchwała nr IV/24/19 z dnia 15.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

3. Uchwała nr IV/25/19 z dnia 15.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia diety radnym Gminy Janów.

4. Uchwała nr IV/26/19 z dnia 15.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Janów

5. Uchwała nr IV/27/19 z dnia 15.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów

6. Uchwała nr IV/28/19 z dnia 15.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janów

7. Uchwała nr IV/29/19 z dnia 15.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Janowie

8. Uchwała nr IV/30/19 z dnia 15.02.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Janów oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku

9. Uchwała nr IV/31/19 z dnia 15.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Janów gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

10. Uchwała nr IV/32/19 z dnia 15.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garażu

11. Uchwała nr IV/33/19 z dnia 15.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garażu

12. Uchwała nr V/34/19 z dnia 02.04.2019 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu

13. Uchwała nr V/35/19 z dnia 02.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

14. Uchwała nr V/36/19 z dnia 02.04.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019 - 2028

15. Uchwała nr V/37/19 z dnia 02.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów

16. Uchwała nr V/38/19 z dnia 02.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego,podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

17. Uchwała nr V/39/19 z dnia 02.04.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

18. Uchwała nr V/40/19 z dnia 02.04.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Janów oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku

19. Uchwała nr VI/41/19 z dnia 24.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

20. Uchwała nr VI/42/19 z dnia 24.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janów położonej na ternie miejscowości Janów

21. Uchwała nr VII/43/19 z dnia 26.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

22. Uchwała nr VII/44/19 z dnia 26.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janów za 2018 rok

23. Uchwała nr VII/45/19 z dnia 26.06.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

24. Uchwała nr VII/46/19 z dnia 26.06.2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janów z tytułu wykonania budżetu Gminy Janów za 2018 rok

25. Uchwała nr VII/47/19 z dnia 26.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów

26. Uchwała nr VII/48/19 z dnia 26.06.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

27. Uchwała nr VII/49/19 z dnia 26.06.2019 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sokółce

28. Uchwała nr VIII/50/19 z dnia 28.08.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

29. Uchwała nr VIII/51/19 z dnia 28.08.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028

30. Uchwała nr VIII/52/19 z dnia 28.08.2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach

31. Uchwała nr VIII/53/19 z dnia 28.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Janów

32. Uchwała nr IX/54/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej

33. Uchwała nr IX/55/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

34. Uchwała nr IX/56/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

35. Uchwała nr IX/57/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

36. Uchwała nr IX/58/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

37. Uchwała nr IX/59/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

38. Uchwała nr IX/60/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

39. Uchwała nr IX/61/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

40. Uchwała nr IX/62/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

41. Uchwała nr IX/63/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

42. Uchwała nr X/64/19 z dnia 09.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

43. Uchwała nr X/65/19 z dnia 09.12.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Janowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

44. Uchwała nr X/66/19 z dnia 09.12.2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Janów

45. Uchwała nr X/67/19 z dnia 09.12.2019 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej położonej w Janowie przy ulicy Białostockiej

45. Uchwała nr X/68/19 z dnia 09.12.2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

45. Uchwała nr X/69/19 z dnia 09.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów

46. Uchwała nr XI/70/19 z dnia 30.12.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028.

47. Uchwała nr XI/71/19 z dnia 30.12.2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janów na rok 2020.

48. Uchwała nr XI/72/19 z dnia 30.12.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2020-2028.

49. Uchwała nr XI/73/19 z dnia 30.12.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

50. Uchwała nr XI/74/19 z dnia 30.12.2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

51. Uchwała nr XI/75/19 z dnia 30.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janów na lata 2012 - 2020

52. Uchwała nr XI/76/19 z dnia 30.12.2019 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2019-02-15

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2020-01-07

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2019-03-18