Zarządzenie Nr 33/2012

Wójta Gminy Janów

z dnia 03 grudnia 2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu

za III kwartał 2012 roku.

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm./ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Podaje się do publicznej wiadomości informacje:

– z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

– o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Janów

                                                                                  Zbigniew Dziedzicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2012-12-10

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2012-12-10

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2012-12-10