Właściwość organów do rozpatrywania skarg.

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

  1. rady gminy - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,

  1. wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - rada gminy,

  1. pracowników urzędu gminy - wójt gminy.

Tryb przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu. Wniesione skargi i wnioski są rozpatrywane i załatwiane w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) w statucie Gminy Janów oraz regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Janów. O tym czy pismo jest skarga, czy wnioskiem decyduje treść pisma a nie jego forma zewnętrzna.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nie należyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 KPA).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 KPA).

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot.

Przyjęcia klientów w sprawie skarg i wniosków.

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Janów pok. nr 7 w każdy wtorek w godz. 900 - 1200.

Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 800 - 1000, i czwartek 1530 - 1630, Jeżeli poniedziałek lub wtorek jest dniem wolnym od pracy obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Pozostali pracownicy urzędu przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosku codziennie w godz. pracy urzędu.

Godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek: 730 - 15 30.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2011-11-21

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2011-11-21

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2011-11-21