ZARZĄDZENIE NR 120/11/2021 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Janów procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem

ZARZĄDZENIE NR 120/11/2021

Wójta Gminy JANÓW

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Janów procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z art. 21 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2
pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  • 1. Wprowadza się do użytku służbowego w Urzędzie Gminy Janów „Procedurę zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem”, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wyznacza się Pana Dawida Puzanowskiego - Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Janów, jako osobę odpowiedzialną w ramach struktury urzędu za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji.
  • 3. 1.  Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Janów do zapoznania się
    z Procedurą, o której mowa w § 1.
  1. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień Procedury, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy złożyć na stanowisku ds. kadrowych Urzędu Gminy Janów.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Jerzy Pogorzelski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2021-12-02

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2021-12-06

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2021-12-06