Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH 
 

             Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO  Wójt Gminy Janów informuje, że:

 1. Administratorem Danych Klientów Urzędu Gminy Janów jest Wójt Gminy Janów, z siedzibą w Janowie, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Janów możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@janow.com.pl lub operatora pocztowego na adres:
  Inspektor Ochrony Danych
    Urząd Gminy Janów
    ul. Parkowa 3
    16 – 130 Janów
 3. Urząd Gminy Janów może przetwarzać dane Klientów w celach realizacji ustawowych zadań przez Wójta i Gminę Janów określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych w imieniu Wójta Gminy Janów.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przetwarzane dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora:

-  dostępu do swoich danych,

-  sprostowania swoich danych,

-  usunięcia swoich danych,

-  ograniczenia przetwarzania swoich danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

     W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Wójta Gminy Janów narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Klienta danych jest:

- warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Janów i wynika z przepisów prawa;

- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Janów.

 1. Dane Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  profilowane.

    Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych przez pracowników Urzędu Gminy Janów.

   Urząd Gminy Janów może pozyskiwać dane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

WÓJT
Czesław Jan Kiejko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2018-06-18

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2018-06-18

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2018-06-18