Ogłoszenie z dnia 2019-12-13 o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 2019-12-13 o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych


Wójt Gminy Janów ogłasza konsultacje:


1. Cel konsultacji
Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w sprawie poddanej konsultacji.


2. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.


3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje będą przeprowadzone od dnia 13 grudnia 2019 r. do dnia 26 grudnia 2019 r.


4. Forma konsultacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu współpracy w następujący sposób:
a)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gmina@janow.com.pl;
b)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów;
c)    bezpośrednio, poprzez złożenie pisma w Sekretariacie Urzędu Gminy Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów.


5. Zasięg terytorialny konsultacji
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Janów oraz na rzecz jej mieszkańców.


Wójt Gminy
Jerzy Pogorzelski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2019-12-13

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2019-12-13

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2019-12-13