Uchwała Nr XIII/75/04 Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR XIII/75/04 RADY GMINY JANÓW
20 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62 , poz. 558,
Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz.717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 12 ust 1 z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143) uchwala się , co następuje :

1.       W uchwale Nr XXVIII/187/01 z dnia 26 sierpnia 2001 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów, § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

2.       Ustala się liczbę 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

3.       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4.       Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Sieńko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2011-11-21

Data modyfikacji: 2011-11-21

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2011-11-21