Przebudowa drogi gminnej na odcinku Teolin-Soroczy Mostek-Ostrynka od km 0+000 do km 2+202

Tytuł Przebudowa drogi gminnej na odcinku Teolin-Soroczy Mostek-Ostrynka od km 0+000 do km 2+202

Janów: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Teolin-Soroczy Mostek-Ostrynka od km 0+000 do km 2+202
Numer ogłoszenia: 220582 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Janów , ul. Parkowa 3, 16-130 Janów, woj. podlaskie, tel. 085 7216288, faks 085 7216095.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Teolin-Soroczy Mostek-Ostrynka od km 0+000 do km 2+202.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na odcinku Teolin-Soroczy Mostek-Ostrynka od km 0+000 do km 2+202. 2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień. Kody CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w : a) dokumentacji projektowej ; b) przedmiarach robót , c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 1) Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki staną się własnością Wykonawcy. W przypadku wystąpienia materiałów nadających się do ponownego użytku o sposobie ich rozdysponowania zadecyduje Zamawiający. 2) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: a) urządzenia terenu budowy, b) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, c) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, d) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem na czas prowadzenia robót , e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, f) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, g) wykonania badań, prób, h) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. Zamawiający zapewnia możliwość osobistego zapoznania się Wykonawców z miejscem gdzie będą prowadzone roboty budowlane. W celu ustalenia szczegółów należy kontaktować się z Panem Tomaszem Muklewiczem tel. 85 7216288..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4.Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BS Sokółka, Oddział Janów nr 10 8093 0000 0028 3982 2000 0010., z dopiskiem (wadium w postępowaniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Teolin-Soroczy Mostek-Ostrynka .), (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty ). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8.Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 10.Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 11. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z data wcześniejszą , lecz potwierdzony w wymaganym terminie przez organ wydający ww. dokument;

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć : wykaz wykonanej w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 roboty budowlanej polegającej na przebudowie dróg w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości robót co najmniej 600 000,00 zł. brutto (wg załącznika nr 4 do siwz) wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć : wykaz osób ( 1 osoba), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wpisanych do właściwej izby inżynierów budownictwa (wg załącznika nr 5 do siwz) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że w/w osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane i wpisana jest do właściwej izby inżynierów budownictwa.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium jako potwierdzenie, że Wykonawca przystępujący do przetargu wywiązał się z obowiązku wniesienia wadium; 2. kosztorys ofertowy; 3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug-janow.pbip.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Janów ul Parkowa 3 16 - 130 Janów pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Janów ul Parkowa 3 16 - 130 Janów pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Muklewicz

Wprowadzający: Tomasz Muklewicz

Data wprowadzenia: 2011-08-01

Modyfikujący: Tomasz Muklewicz

Data modyfikacji: 2011-08-19

Opublikował: Tomasz Muklewicz

Data publikacji: 2011-08-01