Budowa garażu na sprzęt gminy
Numer ogłoszenia: 71163 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Janów , ul. Parkowa 3, 16-130 Janów, woj. podlaskie, tel. 085 7216288, faks 085 7216095.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: janow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa garażu na sprzęt gminy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa garażu na sprzęt gminy na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 330 w Janowie przy ul. M. Bucko..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.23.32.21-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 44.22.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) . 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BS Sokółka, Oddział Janów nr 10 8093 0000 0028 3982 2000 0010 z dopiskiem Wadium na budowę garażu na sprzęt gminy . Wadium musi znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. 27.05.2013 roku do godz. 1100. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w ust. 1 oryginał dokumentu wadium musi być dołączony do oferty. Oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Złożone poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 u Pzp, a ich beneficjentem musi być Urząd Gminy w Janowie. 4. Zamawiający postuluje dołączenie do oferty w sposób trwały potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dowodów wpłaty wadium, o którym mowa w ust.2 zdanie 1, lub kopii dokumentów, których mowa w ust. 3 zdanie 1. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3ustawy ,nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z data wcześniejszą , lecz potwierdzony w wymaganym terminie przez organ wydający ww. dokument. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców tego warunku zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców tego warunku zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców tego warunku zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców tego warunku zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców tego warunku zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Janów ul Parkowa 3 16-130 Janów pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Janów ul Parkowa 3 16-130 Janów pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Muklewicz

Wprowadzający: Tomasz Muklewicz

Data wprowadzenia: 2013-05-09

Modyfikujący: Tomasz Muklewicz

Data modyfikacji: 2013-05-09

Opublikował: Tomasz Muklewicz

Data publikacji: 2013-05-09