Wykonanie dostawa i montaz rekreacyjnego pomostu plywajacego na zbiorniku wodnym "Sitawka"

Zapytanie ofertowe z dn. 27.03.2018r.
znak sprawy: B.271.3.2018

1. Zamawiający - Gmina Janów

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 13/14 Wójta Gminy Janów z dnia 25.04.2014 r. i zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Janów Nr 24/2015 z dnia 11.06.2015 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, a także na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Janów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, dostawę  oraz montaż rekreacyjnego pomostu pływającego na zbiorniku wodnym „Sitawka” w ramach inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów”

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż rekreacyjnego pomostu pływającego o długości całkowitej 25,0 m. na zbiorniku wodnym „Sitawka” w Janowie zgodnie z załączoną do zapytania ofertowego charakterystyką, w której opisano podstawowe wymagania i parametry techniczne pomostu rekreacyjnego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym „Sitawka” (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

  1.  Termin realizacji zamówienia: 07.2018 r.  
  2. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących zapytania ofertowego:

Informacje dotyczące Zapytania ofertowego można uzyskać bezpośrednio u Zamawiającego lub  zwracając się do Zamawiającego pisemnie, telefonicznie,  faksem lub drogą elektroniczną na adres : 16-130 Janów, ul. Parkowa 3, tel. 85 7216288, fax. 85 7216095, e-mail: gmina@janow.com.pl. Zamawiający dokonując modyfikacji lub udzielając wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego poinformuje o tym wszystkich potencjalnych wykonawców zamówienia do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści odpowiednią informację na portalu zamówień publicznych ARiMR

  1. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

  2. Wymagania jakie powinni spełniać zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń dostarczonych wraz z ofertą:

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą sporządzony na podstawie zapytania ofertowego podpisany i opieczętowany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy (załącznik nr1 do zapytania ofertowego) oraz przedłożyć wraz z nim odpowiednią specyfikację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę.

 7. Odrzucenie ofert

 Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty jeśli:
- treść oferty nie odpowiada treści zawartej z zapytaniu ofertowym
- oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
- oferta została złożona po terminie
- zostanie stwierdzone powiązanie osobowe lub kapitałowe Oferenta z Zamawiającym

 8. Miejsce i termin złożenia ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.04.2018r. do godz. 15.30 w sekretariacie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Janów, ul Parkowa 3, pokój 11, bądź też przesłać ją przed upływem tego terminu drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, faxem lub za pośrednictwem poczty. O wyborze najkorzystniejszej oferty
2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w przedmiotowym postępowaniu poprzez zamieszczenie informacji z wyboru Wykonawcy zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego oraz na portalu zamówień publicznych ARiMR

  9. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia

   Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, przy czym:  

1. Umowa z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia lub zwiększenia zakresu będącego przedmiotem tej umowy. 
2. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu będącego przedmiotem tej umowy jest dopuszczalne jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania lub wykonania części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
3. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalne, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym:
- wykonanie tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów poniesionych przez Zamawiającego, lub
- wykonanie danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

 

Załączniki:
1. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
2. Charakterystyka techniczna pomostu pływającego - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
3. Plan zagospodarowania terenu - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
4.
Projekt umowy – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Sieńko

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Maciej Sieńko

Data modyfikacji: 2018-04-12

Opublikował: Maciej Sieńko

Data publikacji: 2018-03-27