UCHWAŁA NR XVII/120/09 RADY GMINY JANÓW

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Janów stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/27/03 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 36, poz. 832) dodaje się rozdział 10 w brzmieniu:

„Rozdział 10

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę

§ 108. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmują w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od 9.00 do 11.00 i od 15.30 do 16.30, a jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym, w godzinach od 9.00 do 11.00 i od 15.30 do 16.30.

§ 109. 1. Skargi i wnioski, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwa jest Rada są niezwłocznie przedkładane do rozpatrzenia na najbliższej sesji.

2. Rada na sesji rozstrzyga o rozpatrzeniu skargi lub wniosku, o skierowaniu skargi lub wniosku do Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rady w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Rada może ustalić materiały niezbędne do rozpatrzenia skargi i osoby zobowiązane do złożenia wyjaśnień i informacji.

3. Komisja Rewizyjna lub Komisja Rady wyraża swoje stanowisko w formie sprawozdania.”;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Bakun

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2011-11-21

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2011-11-21

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2011-11-21