Janów 16.08.2011 r

 
 
 
 KOMUNIKAT

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego żwirowni „Racewo II” położonej w obrębie Nowowola  gmina Janów

z dnia Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i uchwały Nr XXVII/187/10 Rady Gminy Janów z dnia 25 października 2010 r. oraz art. 39 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego żwirowni Racewo II w gminie Janów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Teren objęty planem stanowią działki 245/7, 246/2, 247 i 248 w obrębie geodezyjnym Nowowola w gminie Janów.

Plan, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony w dniach od 01 września 2011 do 23 września 2011 r. w siedzibie Urzędzie Gminy Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów, w pokoju. nr .8 w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w siedzibie urzędu dnia 23 września 2011 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Janów, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
05 października 2011 r.w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Parkowa 3, 16-130),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Janów,  pokój nr 8
  • drogą elektroniczną (adres; e-mail . gmina@janow.com.pl
 

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Janów w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania

 
 

                                                                            Wójt Gminy Janów

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2011-08-18

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2011-08-18

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2011-08-18