obwieszczenie B.6733.12.2024

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977 t. j. z dnia 2023.05.23), w związku  z  wnioskiem złożonym w dniu 06.03.2024 r. przez Gminę Janów w sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu na działkach o numerze ewidencji gruntów 47, 42 w obrębie miejscowości Nowy Janów, na działkach o numerze ewidencji gruntów 96, 122, 123, 124, 125, 137/2, 139/3, 140 w miejscowości Sitawka oraz na działce o numerze ewidencji gruntów 326/1 w obrębie miejscowości Przystawka, gmina Janów, dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Janów - Sitawka, gm. Janów” informuję, że w dniu  10.06.2024 r. wydano decyzję nr B.6733.12.2024 dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Janów nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977 t. j. z dnia 2023.05.23) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

Od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Janów  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2024-06-12

Wprowadzający: Maciej Sieńko

Data modyfikacji: 2024-06-12

Opublikował: Maciej Sieńko

Data publikacji: 2024-06-12