OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Wójt Gminy Janów informuje, że w dniu 12 listopada 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie ul. Parkowa 3 odbędą się dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów :
1. działki nr 29/3 o pow. 0,3000 ha - położonej w obrębie gruntów Ostrynka, gm. Janów (nieruchomość zabudowana, stanowiąca zgodnie z zapisem ewidencji gruntów (Ps IV - 0,07 ha, B-RIVa - 0,14 ha i B - Ps IV - 0,09 ha), numer księgi wieczystej KW
/BI 1S/00046472/7,
Cena wywoławcza - 19.710,00 zł, wadium - 2 000,00 zł,
Przetarg odbędzie się o godz. 10°°
- sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
2. działki o nr 46 o pow. 0,22 ha - położonej w obrębie gruntów Sitkowo, gm. Janów (nieruchomość gruntowa, stanowiąca zgodnie z zapisem ewidencji gruntów K - kopalnia piasku) posiada założoną księgę wieczystą Nr BI 1S/0003 84229/2,
Cena wywoławcza - 5.910,00 zł, wadium - 600,00 zł,
Przetarg odbędzie się o godz. II00
- sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu , w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu czyli: do godz. 10°° dnia 09.11.2015 r. na działkę nr 29/3 do godz. II00 dnia 09.11.2015 r. na działkę nr 46 na konto Urzędu w BS Sokółka O/Janów nr 10 8093 0000 0028 3982 2000 0010 (liczy się termin wpłynięcia wadium na konto).
Cena sprzedaży w/w nieruchomości nie zawierają kosztów geodezyjnego okazania ich granic. Wpłacone wadia przez uczestników, którzy przetarg wygrają zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, natomiast przepadnie na rzecz Gminy Janów jeżeli uczestnik ten uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Osobę wyłonioną w wyniku przetargu obciążają wszelkie koszty i opłaty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.
Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) od dnia 01.01.2004 r. w/w nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego i Gmina Janów nie przystąpiła dotychczas do sporządzania w/w planu.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 16 lub pod nr tel.085 7216288 w. 250 .
Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.ianow.com.pn. Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i tablicach ogłoszeń w miejscowościach Ostrynka i Sitkowo.
Janów, dn. 08.10.2015 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Muklewicz

Wprowadzający: Tomasz Muklewicz

Data wprowadzenia: 2015-10-12

Modyfikujący: Tomasz Muklewicz

Data modyfikacji: 2015-10-12

Opublikował: Tomasz Muklewicz

Data publikacji: 2015-10-12