Janów, dnia 12.10.2015 roku

 

Gmina Janów

Ul. Parkowa 3

16-130 Janów

Nr  zamówienia SK.271.1.1.2015

Nr ogłoszenia – 256818-2015

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na „UBEZPIECZENIE MIENIA I  ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE:

                  Część I Zamówienia :

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków”

                   Część II Zamówienia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie assistance”

                  

   Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zmianami) niniejszym informuję ,że w prowadzonym przez Gminę Janów , mającą siedzibę w Janowie ul. Parkowa 3 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie:

                  Część I Zamówienia :

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków”

                  Część II Zamówienia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie assistance”

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły  trzy oferty złożone przez Wykonawców:

1. PZU SA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa zarejestrowana  pod  Nr 1. – Wykonawca złożył ofertę na część I i II Zamówienia

 

2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group  Oddział w Białymstoku ul. Mazowiecka 48 15-302 Białystok  zarejestrowana pod Nr. 2.  Wykonawca złożył ofertę na część  II Zamówienia,

 

3. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul. Komorska  29/33 04-161 Warszawa zarejestrowana pod Nr. 3.  Wykonawca złożył ofertę na część  II Zamówienia.

 

Z uwagi na brak  innych ofert dotyczących części I Zamówienia  , oferta Nr 1 została wybrana  jako najkorzystniejsza.

 

Oferta Wykonawcy została oceniona  na podstawie kryterium :

Część I Zamówienia

  1. Cena łączna  - 61 765,00 zł  ( 80%)
  2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 83 pkt  (20%)

 

Jako najkorzystniejszą ofertę dotyczącą  Część II Zamówienia , wybrano ofertę Nr 1, która została oceniona  na podstawie kryterium:   

      A.   Cena łączna   - 39 600 zł - 80 pkt

      B.   Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 12,5 pkt - łączna  suma pkt – 92,5

 

 Pozostałe oferty przedstawiają się następująco:

 

  1. Oferta Nr 2 – suma pkt – 79,95
  2. Oferta Nr 3 – suma pkt – 82,20

 

 

Zamawiający informuje ,że w niniejszym postępowaniu żadna  oferta nie podlegała odrzuceniu.

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, ze na podstawie art.24 ustawy- Prawo Zamówień Publicznych z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Zawiadamiający zawiadamia również , iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3 ppkt a ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy

 

                                                                                                     Czesław Jan Kiejko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Muklewicz

Wprowadzający: Tomasz Muklewicz

Data wprowadzenia: 2015-10-12

Data modyfikacji: 2015-10-12

Opublikował: Tomasz Muklewicz

Data publikacji: 2015-10-12