OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JANÓW

              Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ), w związku z  art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U Nr 199 poz. 1227), Wójt Gminy Janów  informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym wszczętym  w dniu 27.11.2014 r. zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

na  budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych o proj. obsadzie 90,00 DJP równej maksymalnej, możliwej obsadzie inwentarza kurzego w projektowanym kurniku, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym m. in.:

a) zespół (bateria) 2 - ch silosów paszowych o poj. 20 ton każdy na płycie fundament.

b)podziemny, zakryty zbiornik szczelny na ścieki sanitarno-socjalne o poj.użytk. 3,0m3,

c) podziemny, zakryty zbiornik szczelny na popłuczyny sanitarne o poj. użytk. 6,00 m3,

d) bateria naziemnych zbiorników na gaz PROPAN – BUTAN o poj. 2 x 6700 l wraz z

przyłączem do proj. kurnika,

e) wewnętrzna, grzewcza instalacja gazowa w budynku proj. kurnika,

f) utwardzenie terenu o nawierzchni betonowej i żwirowej pod dojazdy, dojścia piesze i

plac manewrowy o pow. do 1500,00 m2

na nieruchomości położonej w obrębie Nr 24 Skidlewo, gm. Janów, działka Nr geod. 46/5, jedn. ew. Janów, powiat sokólski , województwo podlaskie,

Sprawa prowadzona jest z wniosku Pana Marcina Malewicza  zam. Skidlewo 24, 16-130 Janów.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej i do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Janów.

Decyzję wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce.

              Z uwagi na powyższe informuje się, ze w Urzędzie Gminy Janów ul. Parkowa 3,  16-130 Janów w pok. 8, tel. (85) 7216288 jest możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem Wójta Gminy Janów stwierdzającym  wymaganie  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportem oddziaływania na środowisko. W terminie 21 dni od dnia obwieszczenia, tj. do dnia 12 lutego 2015r. (włącznie), można składać uwagi i wnioski w przedmiocie w/w inwestycji, w formie pisemnej na adres wskazany wyżej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej (email: gmina@janow.com.pl). 

Informację umieszcza się na okres 21 dni
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów
na stronie BIP Gminy Janów 
na tablicy ogłoszeń Sołectwa Skidlewo
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2015-01-26

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2015-01-26

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2015-01-26