Nabór na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowań wartości rynkowej zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Janów

 

Na podstawie art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz prośby Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce o powołanie 4  rzeczoznawców do szacowania  wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, paszy i sprzętu, który nie może być odkażony, a za które przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie gminy Janów ogłaszam nabór na w/w rzeczoznawców.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy, za  zwierzęta hodowlane zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej  produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu. Wartość rynkową określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

W związku z powyższym  zaprasza się osoby chętne, spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz.U. z 2009 r. Nr 142 poz. 1161) do złożenia wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Termin składania wniosków do 10.06.2015 roku.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy w Janowie, pok. Nr 11, ul. Parkowa 3

Na rzeczoznawców mogą zostać powołane osoby, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodowa lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie  objętej właściwością miejscową Wójta (teren Gminy Janów)

-    i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Z wnioskiem, o którym wyżej mowa, mogą wystąpić również :

 1. sołtys lub
 2. izba rolnicza, lub
 3. związek zawodowy rolników, lub
 4. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
 5. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wniosek powinien zawierać :

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres do korespondencji;
 4. informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się :

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 2. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 3. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ust. 2 Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Metryka strony

Udostępniający: UG Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Muklewicz

Wprowadzający: Tomasz Muklewicz

Data wprowadzenia: 2015-05-26

Modyfikujący: Tomasz Muklewicz

Data modyfikacji: 2015-05-26

Opublikował: Tomasz Muklewicz

Data publikacji: 2015-05-26