Janów, dn. 03.02.2015 r.

Gmina Janów

16-130 Janów, ul. Sokólska 18

 

OŚ.271.1.2015

 

 

            Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup paliwa na potrzeby Gminy Janów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4   ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907; ze zm.),

zwanej dalej ustawą informuję, że po dokonaniu badania i oceny  ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I, złożoną przez   Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Janowie.

 

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi 186 114,75 zł brutto uwzględniająca  0,5% upustu  od ceny brutto zamawianych paliw.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z SIWZ jedynym kryterium wyboru była cena. W/w wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Na wykonanie w/w zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta, która  nie została odrzucona.

Z uwagi na to, ze wpłynęła tylko jedna oferta umowa w sprawie zamówienia będzie mogła być zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

 

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Janów

Czesław Jan Kiejko

..................................

(podpis kierownika Zamawiającego)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Muklewicz

Wprowadzający: Tomasz Muklewicz

Data wprowadzenia: 2015-02-03

Modyfikujący: Tomasz Muklewicz

Data modyfikacji: 2015-02-03

Opublikował: Tomasz Muklewicz

Data publikacji: 2015-02-03