Wybory ławników 2019

I N F O R M A C J A


            Na podstawie art. 158 – 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125 oraz z 2018 r. poz. 771 i 1544) ławnikiem ) podaje się do publicznej wiadomości, że do prawidłowego funkcjonowania sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku, niezbędne jest wybranie przez Radę Gminy Janów ławników na kadencję 2020 – 2023 dla Sądu Rejonowego w Sokółce  w ilości 2-ch osób.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Ławnikami nie mogą być:
1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)  duchowni,
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)  radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym.
         Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr. 121, poz. 693).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika  dołącza się  dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Ponadto:
1)  do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji,
2)  do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).
 Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać do Rady Gminy Janów, za pośrednictwem Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu (pn – pt. 7:30 – 15:30)
Wzór karty zgłoszenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz udostępnia się go  w Urzędzie Gminy Janów , pokój Nr 11 .
 Szczegółowe informacje w sprawach zgłaszania kandydatów na ławników udzielane są w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Janów lub pod numerem telefonu 85 7216002.
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy Janów powołuje zespół, który przedstawia Radzie Gminy na Sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.  


                                                                                                                Wójt
                                                                                                            Jerzy Pogorzelski

Janów, dnia 1 czerwca 2019 r.

Załączniki:

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika

- ośw kandydata przestepstwo

- ośw kandydata władza rodzicielska

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2019-06-07

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2019-06-07

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2019-06-07