2017

1. Zarządzenie nr 01/2017 z dnia 04.01.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej

2. Zarządzenie nr 02/2017 z dnia 12.01.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

3. Zarządzenie nr 03/2017 z dnia 13.01.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

4. Zarządzenie nr 04/2017 z dnia 17.01.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej

5. Zarządzenie nr 05/2017 z dnia 18.01.2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

6. Zarządzenie nr 06/2017 z dnia 15.02.2017 w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury sprzedaży i proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy w Janowie w 2017 roku

7. Zarządzenie nr 07/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie planu kontroli zarządczej w 2017 roku

8. Zarządzenie nr 08/2017 z dnia 15.03.2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017...

9. Zarządzenie nr 09/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

10. Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

11. Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów na rok szkolny 2017/2018

12. Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej

13. Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 07.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej

14. Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 24.04.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2016 rok

15. Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 24.04.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w ogólnej kwocie 4 000 000 zł

16. Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

17. Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

18. Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 02.05.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz z wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

19. Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 12.06.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej

20. Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 12.06.2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste

21. Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

22. Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 20.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej

23. Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 10.08.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej

24. Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 24.08.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017

25. Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 24.08.2017 w sprawie przyjęcia informacji o kształotwaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku

26. Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 24.08.2017 ustalające politykę (zasady) rachunkowości

27. Zarządzenie nr 27/2017 z dnia

28. Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 01.09.2017 w sprawie systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Janów

29. Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej

30. Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

31. Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 02.10.2017 w sprawie planów kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

32. Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie przeprowadzenie konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

33. Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na nieruchomości stanowiących właśność Gminy Janów

34. Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

35. Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 15.11.2017 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2018 rok

36. Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 15.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2025

37. Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 20.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

38. Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 20.11.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej

39. Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 14.12.2017 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych

40. Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 14.12.2017 w sprawie stawek amortyzacyjnych środków trwałych na rok 2017

41. Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 15.12.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2017

42. Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2017-07-19

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2018-05-16

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2017-06-02