2019

1. Zarządzenie nr 06/2019 z dnia 02.01.2019 w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego

2. Zarządzenie nr 08/2019 z dnia 08.01.2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Zarządzenie nr 09/2019 z dnia 23.01.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego...

4. Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 24.01.2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Gminy Janów

5. Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 24.01.2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

6. Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 12.02.2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów

7. Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 21.02.2019 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji dotyczacych rozliczania podatku VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Janowie w 2019 roku

8. Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotuwkowych w Urzędzie Gminy Janów"

9. Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 28.03.2019 w sprawie przyjęcia spraowzdania z wykonania budżetu za 2018 rok

10. Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 28.03.2019 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

11. Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

12. Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 19.04.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2018 rok

13. Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 19.04.2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

14. Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 29.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

15. Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 08.05.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

16. Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 15.05.2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów

17. Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

18. Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz z wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

19. Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej

20. Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

21. Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 29.05.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2018 rok

22. Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 29.05.2019 w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

23. Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 30.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

24. Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 06.06.2019 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej

25. Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 26.06.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej

26. Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 27.06.2019 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw Gminy Janów w imieniu Wójta Gminy

27. Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 01.07.2019 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

28. Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 15.07.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

29. Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 05.08.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białousach

30. Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 21.08.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

31. Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 21.08.2019 w sprawie przyjęcia informacji o kształotowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku

32. Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 27.08.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli księgozbioru w Gminnej Bibiliotece Publicznej w Janowie

33. Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 29.08.2019 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej

34. Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 12.09.2019 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej

35. Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 12.09.2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok

36. Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 13.09.2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

37. Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

38. Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 03.10.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Janów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

39. Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 15.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

40. Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 03.10.2019 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej

41. Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 25.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej

42. Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 31.10.2019 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej

43. Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 31.10.2019 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej

44. Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 12.11.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2020 rok

45. Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 12.11.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

46. Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 15.11.2019 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2020 rok

47. Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 15.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2020-2028

48. Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 29.11.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

49. Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 13.12.2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

50. Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

51. Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Janowie

52. Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 24.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

53. Zarządzenie nr 64.2019 z dnia 31.12.2019 w sprawie odwołania dotychczasowego oraz powołania nowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Janów

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2019-01-01

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2020-01-16

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2019-02-13