1. Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 03.12.2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych

3. Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2014

4. Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie stawek amortyzacyjnych środków trwałych na rok 2014

5. Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 31.12.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2014-2020

6. Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 16.01.2015 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej...

7. Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej

8. Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

9. Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 23.02.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

10. Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 04.03.2015 w sprawie Zarządzenia Nr 13/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 17 czerwca 2011 roku...

11. Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 05.03.2015 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozliczania biletów opłaty targowej...

12. Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 16.03.2015 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

13. Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 16.03.2015 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

14. Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

15. Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015r...

16. Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta...

17. Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 21.04.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2014 rok

18. Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

19. Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 11.05.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

20. Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 12.05.2015 o powołaniu zespołu powypadkowego

21. Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 13.05.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych...

22. Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 13.05.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2015

23. Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 11.06.2015 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzania oszacowań na terenie Gminy Janów...

24. Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 11.06.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Janów Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

25. Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 11.06.2015 w sprawie planu kontroli zarządczej w 2013 roku

26. Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 19.06.2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

27. Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

28. Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 01.07.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015

29. Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 06.07.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

30. Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 30.07.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

31. Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 30.07.2015 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku

32. Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 30.07.2015 w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

33. Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 03.08.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

34. Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 14.08.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015

35. Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 31.08.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

36. Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

37. Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 08.10.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej

38. Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 00.10.2015 w sprawie

39. Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 21.10.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

40. Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 30.10.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

41. Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 30.10.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

42. Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 06.11.2015 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej

43. Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 13.11.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2016-2020

44. Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 13.11.2015 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2016 rok

45. Zarządzenie nr 45/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości wykorzystywane na cele rolne

46. Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 08.12.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

47. Zarządzenie nr 47/2015 z dnia 17.12.2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

48. Zarządzenie nr 48/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie stawek amortyzacyjnych środków trwałych na rok 2015

49. Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2015

50. Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 23.12.2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2015-06-22

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2016-02-25

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2015-06-22