2018

Kadencja 2018 - 2023

1. Zarządzenie nr 01/2018 z dnia 06.12.2018 w sprawie przekazania sprzętu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Janów

2. Zarządzenie nr 02/2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

3. Zarządzenie nr 03/2018 z dnia 27.12.2018 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Janów służbowych tabletów"

4. Zarządzenie nr 04/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2018

5. Zarządzenie nr 05/2018 z dnia 29.12.2018 w sprawie stawek amortyzacyjnych środków trwałych na rok 2018

 

 

Kadencja 2014 - 2018

1. Zarządzenie nr 01/2018 z dnia 11.01.2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

2. Zarządzenie nr 02/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do ...

3. Zarządzenie nr 03/2018 z dnia 20.02.2018 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji dotyczących podatku VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Janowie w 2018 roku

4. Zarządzenie nr 04/2018 z dnia 05.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

5. Zarządzenie nr 05/2018 z dnia 14.03.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków PROW na lata 2014-2020

6. Zarządzenie nr 06/2018 z dnia 28.03.2018 w sprawie przyjęcia spraowzdania z wykonania budżetu za 2017 rok

7. Zarządzenie nr 07/2018 z dnia 18.03.2018 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

8. Zarządzenie nr 08/2018 z dnia 28.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

9. Zarządzenie nr 09/2018 z dnia 28.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

10. Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 11.04.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2017 rok

11. Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 17.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

12. Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 17.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

13. Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 18.04.2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14. Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 18.04.2018 w sprawie zmiany zarządzenia ustalającego politykę rachunkowości

15. Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 11.05.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

16. Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 11.05.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2026

17. Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 14.05.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

18. Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 14.05.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz z wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

19. Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 24.05.2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Janów

20. Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 29.05.2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Janów

21. Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 17.07.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2018

22. Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 25.07.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

23. Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 25.07.2018 w sprawie planu kontroli zarządczej w 2018 roku

24. Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 25.07.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

25. Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 20.08.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

26. Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 20.08.2018 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

27. Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 21.08.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków PROW na lata 2014-2020

28. Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 04.09.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań...

29. Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 12.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

30. Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 12.09.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028

31. Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

32. Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 28.09.2018 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej...

33. Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 16.10.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji..

34. Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 22.10.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

35. Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 29.10.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

36. Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 29.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018r

37. Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 06.11.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

38. Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 15.11.2018 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2019 rok

39. Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 15.11.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2018-01-01

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2019-02-13

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2018-05-16